Борис Попиванов

философска критика

Литературен клуб | философия | азбучен каталог

 

 

  Статии:

   

   

   

   

        Резюме. Тази статия представя част от резултатите на количествено изследване, интерпретиращо позоваванията на Карл Маркс в руското списание „Вопросы философии”. Направена е периодизация на обхванатото от изследването време. Разгледана е структурата на позоваванията на Маркс, Енгелс и Ленин в отделните периоди, както и структурата на цитиране на отделни произведения на Маркс и Енгелс. Предложена е специфична съдържателна типология на цитатите от гледна точка на тяхната употреба в различни контексти. Маркирани са проблемни области в науката и практиката, където се забелязва най-висока честота на използване на Марксови цитати, и е направен опит за интерпретация. В заключение са посочени някои от направленията, в които съвременната руска обществена мисъл търси актуализация на Маркс в условията на ХХІ век.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

© 1998-2024 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]