Емануел Мутафов "Европеизация на хартия"

рецензия на книгата

Литературен клуб | публикуване | азбучен каталог

 

 

"ЕВРОПЕИЗАЦИЯ НА ХАРТИЯ"

 

Рецензия на книгата от проф. д-р Радко Попотодоров

 

         Изследването "Европеизация на хартия". Съчинения за живописта на гръцки език през първата половина на ХVІІІ в." е резултат от многогодишен труд на автора в областта на историята, изкуствознанието, културологията и фолологията. Представен е огромен фактологически материал - публикувани и непубликувани текстове, описания на паметници, аналогии и пр., които играят ролята на база за един широк поглед върху балканската култура през ХVІІІ в. Трудът е ценен, колкото за османистиката и балканистиката, толкова и за историята на изкуството и културата по нашите земи и на целия полуостров. За пръв път се въвеждат множество уточнения, термини и идеи. Особен интерес представляват двете приложения на книгата. Приложение І представлява първа част от непубликуваната ерминия на Христофор Жефарович от ХVІІІ в. То предлага оригиналния гръцки текст с превода и коментара на автора. Приложение ІІ е Кратък гръцко-българско-английски иконографски речник, който запълва огромен вакуум в нашата и чуждата хуманитаристика. Накрая, се предлага обширно резюме на английски език. Така монографията може да бъде ползвана от изследователи славяни, грецисти и англоговорящи, което я превръща в едно мултилингвистично издание. Увлекателният стил и опитът да се събере почти целия материал от епохата превръщат книгата в принос за тясно професионалните търсения, но и в наръчник по късновизантийско изкуство, палеография и иконография за студенти и докторанти.
         От теологична гладна точка монографията е изключително важна, защото реконструира не само творческия процес в религиозното изкуство. Разглежда се и въпросът за мястото на зографа в църковната йерархия, представя се рисуването на икони като ритуал и се прави паралел между чиракуването в ателието на зографа и оглашението. Особено интересно е акцентирането върху мястото на молитвата в иконописния процес като средство за освещаване на неръкотворния образ. В това отношение книгата на Емануел Мутафов е особено актуална, тъй като в съвременната византинистика се правят опити за реконструкция на култа и да се надникне в "кухнята" на късносредновековните майстори.
         За българските богослови е приятна изненада, че се въвежда уточнение в термина "ерминия", защото това е преди всичко "тълкувание на Светото писание". Когато става дума за иконографските наръчници, то тогава подходящото наименование е "зографска ерминия", а поради наличието и на други названия на подобен тип ръкописи, се налага от автора - "съчинения за живописта". Смея да твърдя също, че изготвеният иконографски речник е уникален по рода си, предимно чрез систематизацията и превода на най-популярните епитети (иконографски и химнографски) на Св. Богородица и Христос. Всичко това издига нивото на съвременното ни изкуствознание на едно ново ниво, близко по интерпретация до християнската догматика.
         Един от новаторските ракурси на автора е да види феномена Европа на Балканите през призмата на съчиненията за живописта, успоредявайки също мюсюлманската и не-мюсюлманската култура. Представената обширна историческа и културна рамка на полуострова през целия ХVІІІ в. и непрекъснатите аналогии с по-ранни и по-късни епохи придават на изследването един актуален за съвремието гео-политечески и културно идентификационен контекст. Ненатрапчиво се доказва историческата неосъществимост на масова и повсеместна европеизация на Балканите от кр. на ХVІІ в. до наши дни. Без декларативност историческата аргументация на този труд доказва, че неизживените Просвещение и модернизация от западен тип на полуострова водят до израждане на политико-духовните процеси, което и до началото на третото хилядолетие след Христа превръща европеизацията тук в "европеизация на хартия".
         Това е втората монография на автора. Първата издава едва на 19 г. възраст. Завършва археология и история на изкуството в Атинския университет. Мутафов преподава гръцки език и култура, превежда и илюстрира съвременни гръцки прозаици. Работи в Института за изкуствознание при БАН. Със съчинението "Европеизация на хартия" Е. Мутафов защитава докторска степен по нова и най-нова обща история. Негови студии се печатат в най-престижни научни издания по света и е признат за най-добрия познавач на материята в своята област.

 

 

 

Емануел Мутафов
"Европеизация на хартия". Съчинения за живописта на гръцки език през първата половина на ХVІІІ в., С., 2001, изд. "АБА-София", 280 с.


 

 

Електронна публикация на 21 март 2002 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!