„Езикът и литературата в епохата на глобализацията“

21 - 22.05.2002 г.

Литературен клуб - над 20 години! | новини | публикуване

 

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

ПРОГРАМА НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЕЗИКЪТ И ЛИТЕРАТУРАТА В ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА“ 
  21.05.
  Зала 2

   

  Пленарно заседание
  10:00 - 10:15 - Михаил Неделчев, „Застрашените уютни пространства“
  10:15 - 10:30 - Клео Протохристова, „Хаджи Ахил“ или сопотският бръснар (движения в парадигмата)
  10:30 - 10:45 - Валери Стефанов, „Царски работи“
  10:45 - 11:00 - Иван Павлов, „Пътят до Прага“
  Водещ - Румяна Евтимова

   


  11:00 - 11:15 - пауза

   

  Литературознание
  11:15 - 11:30 - Николай Чернокожев, „Книгата и глобусът“
  11:30 - 11:45 - Цветанка Хубенова, „Идентичност и принадлежност (балкански енергии на глобализацията)“
  11:45 - 12:00 - Огнян Ковачев, „Национална литература. Световна литература. Глобална литература?“
  12:00 - 12:15 - Ирен Александрова, „Имената и подмяната“
  12:15 - 12:30 - Амелия Личева, „11 септември“
  12:30 - 12:45 - Албена Стамболова, „Артикулиране на преживяното и глобализационен ефект“
  12:45 - 13:00 - Йордан Ефтимов, „Глобализацията и световната литература“
  13:00 - 13:15 - Калин Михайлов, „Един критически дебат за една религиозна поезия“

   


  13:15 - 14:00 - пауза

   


  14:00 - 14:15 - София Ангелова, „Случаят „Пенчо Чатмаков“
  14:15 - 14:30 - Златка Паскалева, „Въпросът за интертекстуалното взаимодействие между Библията и средновековните литературни произведения“ („Похвално слово за пророк Захарий и раждането на Йоан Предтеча“)
  14:30 - 14:45 - Елена Щилянова, „Ръководства по словесност през Възраждането“
  14:45 - 15:00 - Калина Лукова, „Георги Стаматов - забрани и трансгресии“
  15:00 - 15:15 - Надежда Александрова, „Номинативни игри: Неофит Бозвели“
  15:15 - 15:30 - Рачо Чавдаров, „Любов и еротика в литературата на авангарда“
  15:30 - 15:45 - Надежда Радулова, „Постмодерният фармакон“
  Водещ - София Ангелова

   


  22.05
  Зала 2

   

  Литературознание
  8:30 - 8:45 - Росица Димчева, „Дългият път до Кьолнската катедрала (Нашата цивилизация през оптиката на Константин Павлов)“
  8:45 - 9:00 - Магда Карабелова, „Животът-кръчма, обществото и медицината: незатворени кръгове на предпоставеното страдание“ („Сатурнов кръг“, „Холтер 87“ и „Славянска рикша“ от Боян Биолчев)
  9:00 - 9:15 - Събина Стойнова, „Измеренията на понятията“
  9:15 - 9:30 - Николай Аретов, „За една ранна проява на „глабал“. Музикалните предпочитания на революционерите в „миналото“ на Ст. Заимов“
  9:30 - 9:45 - Галина Георгиев, „Vita activa“ или кога човек не е по-малко от единица“
  9:45 - 10:00 - Татяна Маринкова, „Проблемът за идентичността на героя в съвременния испански роман“
  10:00 - 10:15 - Тодор Георгиев, „Антисексусът“ на Андрей Платонов и Чаплиновата любов“
  10:15 - 10:30 - Илианка Дамянова, „За някои известни и неизвестни обстоятелства около смъртта на Сергей Есенин“
  Водещ - Росица Димчева

   


  11:00 - 12:00 Тържествена церемония по присъждането на научната степен „почетен доктор“ на СУ „Св. Климент Охридски“ на проф. Уйлям Федер

   


  13:00 - 13:15 - Искра Ликоманова, „Антиглобалистичното ни меню (заемки от съвременните славянски езици)“
  13:15 - 13:30 - Ренета Божанкова, „Киберпоезията - производство и потребление“
  13:30 - 13:45 - Даниела Стратиева, „Някои социолингвистични особености на речта в тв новини“
  13:45 - 14:00 - Емилиян Николов, „Литературата в Интернет като институция - три години по-късно“
  14:00 - 14:15 - Добриана Спасова, „Глобалното и национално идентичното в рекламния текст“
  14:15 - 14:30 - Росица Киен, „Дигиталната филология - срещу подводните камъни на литературния анализ“ (нови глобализационни тенденции в литературните и лингвистични изследвания)
  14:30 - 14:45 - Соня Николова, „Маргиналната литература“
  14:45 - 15:00 - Радко Шопов, Силвия Вълкова, „RE-структивното Slovo“

   


  15:00 - 15:15 - пауза

   


  15:15 - 15:30 - Светлозара Лесева, Ивелина Стоянова, „Представяне на PC-PATR (синтактичен парсер) за българския език“
  15:30 - 15:45 - Искра Пелова, „Киберпоезия“
  15:45 - 16:00 - Зорница Раданова, „Електронната литература като следващ етап в развитието на фолклора“
  16:00 - 16:15 - Мария Ботева, „Uni-стандартът и обработката на филологически източници“
  16:15 - 16:30 - Анна Слуцка, „За фонетичната характеристика на ударението във фразата“ (аудитивни наблюдения за реализациите в изговорните стилове на електронните български медии)
  16:30 - 16:45 - Петя Плачкова, „Представяне на структуриран корпус (етап от проекта BalkaNet)“
  16:45 - 17:00 - Албена Копринарова, „Описание на съставните съществителни в българския език със средствата на INTEX“
  17:00 - 17:15 - Даниела Тодорова, „Пътешествието - експликация на екзистенчциалния недостиг“ (Б. Шивачев, „Изобретателят“, П. Истрати, „Кира Киралина“)
  17:15 - 17:30 - Розалия Александрова, „Моделът - колелото на цивилизацията“
  17:30 - 17:45 - Анета Димитрова, „Corrigenda към изданието на житието на св. Антоний Велики“
  Водещ - Ренета Божанкова

   


  18:00 - коктейл в „Яйцето“

   


  Езикознание

   


  21.05.
  Зала 1

   


  12:00 - 12:15 - Мая Байрамова, „Критериите за О и У“
  12:15 - 12:30 - Пенка Баракова, „Умира ли глаголът“
  12:30 - 12:45 - Юлия Събчева, „Някои особености на конкуренцията между възвратнострадателните и причастнострадателните конструкции“
  12:45 - 13:00 - Виктория Джунова, „Контексти на неутрализация на видовата опозиция“
  13:00 - 13:15 - Андреана Ефтимова, „Чехов в тялото на Мариус Куркински“ (семантичен анализ на паралингвистичните средства в постановката „Дамата с кученцето“, първи разказ)
  13:15 - 13:30 - Росица Георгиева, Цвета Шикова, „За някои употреби на глагола „бъда“ в съвременния български език“
  13:30 - 13:45 - Йоана Данчева, „Семантичното поле като метод за определяне на лексикални единства“
  13:45 - 14:00 - Галина Петрова, „Знаковост и знакова функция на кратките дателни местоимения“

   


  14:00 - 14:30 - пауза

   


  14:30 - 14:45 - Илияна Гаравалова, „Парадигмата на съществителните имена в светлината на понятието „натуралност“
  14:45 - 15:00 - Атанас Атанасов, „Особености на безличните предикати в разговорната реч на съвременния български книжовен език“
  15:00 - 15:15 - Владислав Миланов, „Категориите абстрактно-конкретно в съвременния български език“
  15:15 - 15:30 - Славка Петрова, Невена Маринова, Вера Кондова, „Семантични промени на спортни термини в съвременната българска реч“
  Водещ - Мая Байрамова

   


  Сряда
  9:30 - 9:45 - Ценка Досева, „За някои сложни думи в ранните славянски служебни минеи“
  9:45 - 10:00 - Албена Стаменова, „Семантични промени на старобългаризмите в съвременния украински книжовен език“
  10:00 - 10:15 - Милена Роне, „Прагматични характеристики на съюзите в разговорния испански език“
  10:15 - 10:30 - Боряна Петринска, „Пасивно значение на структурите с каузативен глагол и инфинитив в съвременния испански език“
  10:30 - 10:45 - Адриана Миткова, „Аспектуалното значение „интензивност“ в съвременния испански език“
  Водещ - Ценка Досева

   


  11:00 - 12:00 Тържествена церемония по присъждането на научната степен „почетен доктор“ на СУ „Св. Климент Охридски“ на проф. Уйлям Федер

   


  13:00 - 13:15 - Силвия Петкова, „За металингвистичните елементи в руския език“
  13:15 - 13:30 - Елена Раденкова, „Интонационното оформяне на двусинтагмените фразеологични единици в руския език“
  13:30 - 13:45 - Зигрун Комати, „Глобализацията на езика - наблюдения върху някои противоположни тенденции в езика на медиите и в нацианалните езици“
  13:45 - 14:00 - Чен Ин, „Обстоятелствените пояснения в българския и в китайския език“
  14:00 - 14:15 - Ян Лесновски, „Ролята на деепричастието в художествената литература на френски език в съпоставителен план с българския език“
  14:15 - 14:30 - Антоанета Горинова, „Езиковото родство и междуезиковата омонимия в българския, руския и украинския езици“
  14:30 - 14:45 - Иглика Пройнова, Венера Матеева, „Спецификата на двата вида пасив в немския език в съпоставка с българския език“

   


  14:45 - 15:00 - пауза

   


  15:00 - 15:15 - Красимира Алексова, Красимира Петрова, „Адаптация на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорната реч за българския език“
  15:15 - 15:30 - Мария Жерева, „Прагматичен аспект на избора на глаголен вид в българския книжовен език“
  15:30 - 15:45 - Вяра Найденова, „Езикови и стилистични средства в комедиографията на Бранислав Нушич“
  15:45 - 16:00 - Татяна Ангелова, „Идеята за социокултурната компетентност в съвременното езиково обучение и обучението по български език“
  16:00 - 16:15 - Наталия Герасименко, „Статусът на възклицателното изречение и интонацията на изказването“
  Водещ - Красимира Алексова

   


  18:00 - коктейл в „Яйцето“

 

 

 

©1998-2019 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]