Иван Вазов

„Чичовци. Галерия от типове и нрави български в турско време“

Литературен клуб | към съдържанието | други произведения на Иван Вазов

 

 

XI. Хаджи Смион и Иванчо Йотата

 

 

        Хаджи Смион полека и машинално влезе в кафенето. Там седяха доста посетители, от които неколцина познати нам вече. Йотата им разказваше с голямо въодушевление приключението тая заран, което беше развълнувало целия град. Хаджи Смион седна тихо и заслуша.
        - Не ще, та не ще!... - продължаваше Иванчо. - Тогава не се стърпях, ами му рекох: „Най-после ти си баща на четиринайсет деца и прочия... какъв пример ще им оставиш? Помисли: ти си баща!“
        - На Селямсъза ли? - обади се Хаджи Смион, които не можеше да се удържи и да не се похвали за доброто дело, що, извърши тая заран. - И аз сущото рекох на Варлаама, гаче сме се наговорили.
        Иванчо го погледна намусено, па подзе:
        - Но, гледам, той пак шава... „Аз, каже, това и това!“ Не! рекох му аз благодарно, господине, ти си настоятел училищний, тая чест за колко я считаш?
        Хаджи Смион се обади пак, като се готвеше да си изуе лявата калевра:
        - И аз му казах същото на Варлаама - рекох му: А бе, избраха те училищен епитроп и аз дадох глас за тебе... сега ни посрамяваш... вярвай Бога, посрамяваш ни.
        Иванчо махна с ръка на Хаджи Смиона, изгледа го кисело и продължи:
        - Тогава Селямсъзът се поубеди малко... Видях, че моите думи го жегнаха. Той ми каза: „Право имаш, Иванчо...“
        - И Варлаам най-напред не лягаше, но най-подир ми каза: „Имаш право“... Се сущото! - и Хаджи Смион изгледа важно сьбранието.
        Иванчо погледна свирепо Хаджи Смиона и като съзря, че си е изул калеврата, за да говори, превари го:
        - Кажи, че го убедих целокупно, но изведнъж като каза: „Гръбнакът, не возприимам, та не возприимам: аз, този анадолски капасъзин да ми стори това безчестие на портата...“
        - Сущо! И Варлаам: „Аз каже, този смертоубиец и Юда Искариотски, дето ми обезчести фамилията.“
        - Мълчи бе, дивак! Епитропи! Срам за българския народ! - изкрещя Иванчо разлютен.
        Няколко души се изсмяха.
        Хаджи Смион погледна обидно на Иванчо и му каза строго:
        - Господине, бъди американец, благородно.
        Подир една минута обаче гневът му мина и той прие драговолно предложението на Иванча да играят на кончина...
        - Но честно и почтено - прибави Иванчо.
        - Американски - издума Хаджи Смион, като се намещаваше.
        Няколко пъти се хвърлиха книгите, а играчите мълчаха.
        Най-напред Хаджи Смион наруши мълчанието.
        - Знайш ли - попита той - как го викаха не ланския, а по-ланския кадия.
        - Пет и три осем и едно девет... Кого?
        - По-ланския... четири и четири осем... хвърляй.
        - Хаджи Юнузаа ли?... Хвърляй де, какво се майш?
        - Малката! Имаш ли да я вземеш - викна Хаджи Смион.
        - Дявол да го вземе, преяде ме ти! Изгори ми душичката и прочия... На! Обирай!
        - Пет, две... три... десет!
        - Голямата! Ох! - изпищя Иванчо уплашен... - Не, чакай, чакай! Девет прави... Какво десет? Долу, долу, долу голямата!
        - Хей, кучетата да го ядат!... А пък аз го сметнах десет - очи, сбърках... На̀ ти я! - И той ядосано шибна голямата на земята.
        - Занапред, моля, честно и почтено... - казваше Иванчо на следващото хвърляне, като обра голяма и малка.
        Хаджи Смион сече намусен. Пак заиграха.
        - Сега, хем бъди свидетел, Хаджи Смионе, аз благородно, по един начин... разбираш? Ще онождам играта... Чакай, тия дяволски книги не идат... Де сега да имах една деветорка!... Чакай, чакай да видя какво вземаш? Две и три пет и четири - девет - и прочия, добре, вземай.
        - Та ти нямаш поверение на человека - каза Хаджи Смион, като притегли под коляното си три книги от Иванчовите... - Тия дяволски спатии не идат... Хей, хей! С какво взе фантито?
        - Пак с фанти1 - отговори добросъвестно Иванчо.
        - Аз пък рекох - да не е с цар... Видя ми се корона - каза Хаджи Смион, като взе дама с единица и ги смеси набързо с другите си книги.
        - С кво, с кво взимаш, любезний мой приятелю! - викна Иванчо и пресегна към коляното му.
        - На̀, виж, виж, мома с мома - и Хаджи Смион размеси бързо книгите си.
        Но Иванчо, без да гледа на уверенията на Хаджи Смиона, поиска да провери книгите му и да види колко са дамите му.
        - Право, право - казаха неколцина любители. Хаджи Смион тозчас разбърка книгите си с Иванчовите и каза ядосано:
        - Аз такъва игра не приимам!
        - Как, как, господине! Ще си пиша пет, плащай кафетата и прочия; защо разбърка книгите? Или вземаш хората за говеда?
        - Кой ти казва говедо, бе? Но аз не приимам докачение; играй американски.
        - Не открадна ли?
        - Кой?
        - Не улових ли те два пъти?
        - Лъжеш! - извика Хаджи Смион.
        - Ти лъжеш като брадат циганин - и Иванчо захвърли книгите в очите му, с което движение бутна кафеджията, що носеше кафетата, и те се разляха по рамото на Хаджи Смиона.
        Не се знае какво би направил Хаджи Смион, ако да беше обут в този същи миг, Иванчо отбягна на другая край и зашепна на Миронча:
        - Мирончо, сега кажи ми: кое е по-велико докачение? Аз мисля, че гръбнакът.
        Мирончо нищо не отговори.
        - Според тебе, кое е по-неутерпимо докачение? - попита настойчиво Иванчо.
        Мирончо го изгледа безстрастно.
        - Гръбнакът ли? - попита почервенял от досада Иванчо.
        Мирончо мълчеше.
        - Или котката, тоест - прибави той упорито. После като промени гласа си, попита поверително:
        - Чете ли сaтирето.
        Мирончо го изгледа вътрешно.
        - Страшно са усмехотворствовали Варлаама и прочия... Чете ли го?
        Но Мирончо, който не можеше да гледа носа на Йотата, извърна се и се услуша в друг един разговор.
        Иванчо цял почервеня от гняв, обърна се към стената и избъбра:
        - Тоя горделивий Дарий ще му разтвора магарешките уши, но чакай!
        Той не смея да го нападне явно, защото помнеше случката с мангала2, но реши да го смути в някой заплетен въпрос, например по правописанието, за което и ставаше прение сега в един кът на кафенето.

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

1 Фанти - карти за игра. [горе]

2 Мангал - съд за разгаряне на огън, на дървени въглища. [горе]

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]