Йордан Йовков

проза

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ПРИ СВОИТЕ СИ

 

Йордан Йовков

 

 

        След като се навечеряха, чичо Митуш, Аго и Марин си легнаха на завет, между две кладни. Цял ден те бяха работили около вършачката сред шум, сред прах, сред жега. И да искаха, не можеха да си кажат дума. Лицето им, косата им, самите им клепачи бяха покрити със ситен, черен прах. Приличаха на арапи, очите им гледаха страшно, заобиколени с червени възпалени клепачи, устата си не смеяха да отворят. Сега такава тишина га заобикаляше, тъй чисто и прохладно беше, че ако и уморени, не бързаха да спят - драго им беше да си отдъхват, да си приказват, да се чуват един други.
        - Момчета, завивайте се добре, че таз нощ ще има роса, студено ще е - говореше чичо Митуш. - Познавам по заездите аз: я как са много, я как трепкат...
        - Една звезда падна - каза Марин. - Умря някой.
        Малко по-нагоре сламата зашумоля, чу се дебелият, гърлест смях на Аго.
        - Умрял... знаеш ти... Бабини деветини... Бабини деветини - повтаряше Аго и се смееше.
        - Не се смей, Аго - скара му се чичо Митуш. - Какъв си ти такъв. Мълчи. Не зная, момчета, умрял ли е някой - продължи чичо Митуш, - ама звездите си падат, падат. В сръбската война падаха като дъжд - малко ли народ загина. И да ви кажа ли, като гледам тъй заездите, таквиз едни мисли ми идат на ума. Денем човек работа, не мисли, очите му друго гледат, а вечер... Ето сега: колко звезди! Кой ги е турнал там? Какво има там? Що са?
        - Учените казват, че и на заездите имало хора - рече Марин.
        Аго пак се завъртя и зашумоля в сламата.
        - Дяволи знаят учените - каза той ядосано.
        - Та ви казвам, вечер таквиз мисли идат на човека - започна пак чичо Митуш. - Питам се: де ще идем и ний? Какво ще стане с нас? Защо камъка си седи хиляди години, а човека си отива толкоз скоро? Защо? Питаш, гледаш нагоре... И нещо като че те вижда оттам, а нищо не ти казва. Мълчи. И се чудиш, чудиш.
        И тримата замълчаха. След малко чичо Митуш пак заговори:
        - Аз за туй искам да си поотида на село. Живи там няма вече, ама имам умрели. А да ги поменеш и да им запалиш по една свещ - и то стига. Ще ида, не мога. В горния понеделник тръгвам.
        - А? Какво казваш? - проговори сънливо Марин и пак заспа. Аго също тъй хъркаше. Чичо Митуш се позави и загледа пак звездите.
        От някое време насам с това заминаване на чичо Митуш за родното му село се шегуваха най-много в чифлика. Той все тръгваше и все отлагаше. Васил и не вярваше, че чичо Митуш ще замине: той тъй беше го запомнил в чифлика, навярно тъй щеше да си остане докрай.
        Чичо Митуш беше дошел в чифлика, може да се каже, млад. За него тогаз се знаеше, че едно след друго му се поминали две деца, умряла и жена му. Чичо Митуш излизаше често от стаята на дама с мътни, зачервени очи, като че беше пиян или като че беше плакал. Някои казваха, че спрямо своите си, спрямо децата си, чичо Митуш имал някакъв грях и затова тайно се напивал с ракия. Но господарите не искат да знаят какво имат на душата си слугите им, а гледат работата им. Наскоро чичо Митуш се успокои, стана благ, тих, какъвто бе сега, работеше добре, а това стигаше.
        Като дойде понеделникът, за който беше говорил, чичо Митуш пак не замина.
        - Виж колко малко кладни останаха - каза му Васил. - Ще свършим скоро, можем да минем и без тебе. Иди си.
        Сега чичо Митуш намери нова причина: ако тръгне, трябва да тръгне с нови дрехи. Той повика Петра Джумалията от Сърнено, който беше майстор на селски дрехи. Петър се настани в стаята на дама и започна да шие нови дрехи на чича Митуша.
        И може би не зарад дрехите, а защото пак успя да отложи заминаването си, чичо Митуш се развесели. Денем работеше като млад около вършачката и от всички беше най-черен от праха. Вечер - с Марина и Аго - си лягаха между двете кладни, гледаха заездите и си приказваха.
        Веднаж близо до тях захрупа добитък: един вол беше дошел и скубеше клас от кладните. Аго стана и го подгони, като викаше високо. Чуха се и два-три удара.
        - Що биеш добитъка? - каза чичо Митуш на Аго, когато се върна. - Да удариш добитък, все едно е да удариш дете. То не знае, не разбира, ти го поучи. Защо ще го биеш? И то душа носи. Ако добитъците знаяха да говорят, те щяха да бъдат като нас. И по-добри дори. Как мислиш ти, те всичко разбират, само език нямат. И то е тежкото: удариш го - мълчи, боли го нещо - мълчи, налегнат го да го колят - мълчи. То тяхната мъка край няма...
        - А защо яде от кладните, да върви да пасе - обади се още сърдит Аго.
        - Ех и ти, Аго... Голяма работа... учи седа сайдисваш добитъка, ти казвам.
        Чичо Митуш замълча. В тъмносиньото дълбоко небе, между двете кладни, бързо-бързо трептяха звездите.
        - По тези места, дето съм роден - заговори чичо Митуш, - на воловете казват ангели. Млада булка кабил не е да мине път на някой вол: ще го изчака да мине, че тогаз ще мине тя. А кога се случи да падне вол и да го заколят, не ядат месото му.
        - Я го дай на мене - каза Аго, - да направя наденици, че да видиш...
        - Ех, Аго, ех, Аго... Те ти са като братя, разбери. Като нас работят, като нас ще умрат. Туй е то...
        Петър Джумалията свърши новите дрехи на чича Митуша, но той пак не замина: не било добро времето, като се оправи времето, тогаз. И наистина, заваляло беше дъжд и не можеше да се вършее. Пак се оживи чичо Митуш, току нареждаше какво да правят, когато не ще бъде тука, как да гледат добитъка.
        Веднаж, докато траеше дъждът, чичо Митуш и Аго седяха на сундурмата пред дама. Откъм господарската къща се показа Васил, начумерен, кисел - той винаги беше такъв, когато времето беше лошо и не можеше да се работи.
        Пред дама, на поляната, имаше един голям продълговат, тежък камък. Той беше останал от една стълба, която бяха поправяли, и от месеци се валяше там.
        - Защо не приберете тоз камък? - каза Васил. - Колко пъти съм казал. Все тук ли ще го гледам?
        За да се дигне камъка, трябваха най-малкото четирима души, но чичо Митуш не понесе думите на Василя и само с Аго, като се напъваха и пъшкаха, довлякоха камъка до край стената. Дори подложиха под него от едната и от другата страна по един по-малък камък и направиха нещо като пейка. На тая пейка, на камъка, седна чичо Митуш, когато свършиха, да си почине.
        Още на другия ден чичо Митуш се почувствува недобре, на третия - стана още по-зле и легна. Някои казаха, че чичо Митуш настинал, когато, изпотен и морен, седнал да си почине на студения камък. Може би затуй Галунка, изплашена, неспокойна, се грижеше още повече за чича Митуша. Но тя беше с добро сърце и би се погрижила и без туй за него. Тя го тури да легне, зави го, запали му огън. Приглеждаше го, донасяше му нещо да хапне:
        - Що си правиш труд - говореше чичо Митуш. - Не трябва, ще ми мине. И кой казва, че съм настинал на камъка? Камък лятно време е топъл. Не е от камъка то, ами тъй щяло да стане. Нищо няма, ще ми мине.
        Дори, както по-рано, чичо Митуш определи деня, когато, след като оздравее, ще тръгне за село.
        Дъждът все валеше. Стана толкоз хладно и мокро, че прибраха воловете в дама. Тъкмо ги навързаха и Аго, разгорещен от работа, още викаше, ето че съвсем неочаквано откъм одаята на дама се показа чичо Митуш. Клатушкаше се като пиян, беше по-сърнал, с помъртвяло синкаво лице, очите му хлътнали, погледът крив. Леко-леко, едвам чуто, попъшкваше.
        Без да каже нещо на Аго, като насън, той отиде при първия вол, с разтреперена ръка попипа въжето, като да проверяваше дали е добре вързан, после го помилва по челото, по очите.
        - Балан, Балан - говореше. - Ти ли си, Балан? Яж си... яж си...
        А като милваше Комура:
        - Комур, хубавецо... Ти ли си, хубавецо...
        Аго едно след друго прекарваше длан над носа си, учуден, Марин гледаше с насълзени очи и мълчеше.
        Като изреди два-три вола, чичо Митуш се спря - умори се и се разтрепера, повече не можеше. И простря ръка към всички останали волове и ги загледа. Избелелите му устни нещо шепнеха. Той се обърна изведнъж към Аго и Марина и със същите разширени, замислени за нещо важно очи каза:
        - Отадям си, момчета, отадям си!
        Галунка беше влязла и учудено, плахо гледаше чича Митуша.
        - Боже господи! - каза тя. - Чичо Митуше, какво правиш? Защо си станал? Бива ли да излизаш, болен човек...
        Тя го взе под мишницата и го поводе към стаята му.
        - Отадям си! Отадям си! - чуваше се отслабналият глас на чича Митуша.
        След три деня чичо Митуш се помина. Случи се тъй - и за туй много се говореше в чифлика, - че той умря в същия тоя ден, който си беше определил за тръгване за село. Облякоха го в новите дрехи, които беше му ушил Петър Джумалията, наредиха го, Галунка плака. И тъй като в чифлика нямаше гробища, трябваше да го занесат в Сърнено.
        Туриха ковчега в една кола с канати. Впрегнаха Балана и Чивгата, най-едрите, най-хубавите волове, и двата бели, с големи рога. Вързаха им бели кърпи. И с черни мъдри очи, спокойно загледани, с понагърчена кожа на шиите си, под гушата, те пристъпваха бавно, с достойнство. От едната им страна вървеше Аго, от другата - Марин. Нямаше нужда да ги карат: те сякаш сами знаеха какво правят и къде отиват.
        В друга кола, впрегната с големи сиви коне, идеха Васил и Галунка, Василена и Велико. Поразкъсаха се облаците, светна слънце, откри се широкото поле. Бавно вървяха двете кола. Галунка плачеше.

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 17. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Събрани съчинения“, Йордан Йовков, том 3,
под общата редакция на Симеон Султанов, Изд. „Български писател“, С., 1977 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]