Текстове на "U2"

в превод на Теодора Цанкова


 
Едно
english
По-добре ли става
или чувството е същото?
По-лесно ли ти е сега,
 когато има кому да хвърлиш вината?

Ти каза:
Една любов,
един живот,
защото това, което търсиш
в нощта
е една любов.
Трябва да я споделим.
Тя теб ще изостави, скъпа,
ако за нея не те е грижа.

Разочаровах ли те аз
или лош дъх в устата ти оставих?
Държиш се сякаш нивга
любов не си изпитвала
и искаш и аз без нея да мина.

Да, но е твърде късно
тази вечер
да се взираме в миналото
през нощта.
Ние сме едно,
но не сме едно и също.
Трябва да се грижим един за друг
Да се грижим един за друг.
Едно

Дойде, за да простиш ли?
Дойде, за да събудиш мъртъвците?
Дойде, Христос ли да играеш
заради дивотиите в главата ти?
Прекалено много ли поисках,
повече от много даже?
Ти ми даде нищо,
а то е всичко, което имам.
Ние сме едно, но не сме
едно и също.
Нараняваме се един друг
и така ще продължаваме.

Ти казваш:
Любовта е храм,
Любовта е по-висш закон.
Любовта е храм,
Любовта – най-висшият закон.
Молиш ме да вляза,
а после ме караш да пълзя.
А аз не мога да разчитам
на това, което имаш,
защото всичко, което имаш, е болка.

Една любов,
една кръв,
един живот.
Трябва да правиш това, което е нужно.

Един живот
един с друг.
Сестри,
братя.
Един живот,
но не сме едно и също.
Трябва да се грижим един за друг,
да се грижим един за друг.
Едно

---
 

One

Is it getting better, or do you feel the same?
Will it make it easier on you now
You got someone to blame
You say
One love
One life
When it's one need in the night
One love
We get to share it
Leaves you baby if you don't care for it
Did I disappoint you?
Or leave a bad taste in your mouth?
You act like you never had love
And you want me to go without
Well it's...
Too late
Tonight
To drag the past out into the light
We're one, but we're not the same
We get to carry each other
Carry each other
One
Have you come here for forgiveness?
Have you come tor raise the dead?
Have you come here to play Jesus
To the lepers in your head?
Did I ask too much?
More than a lot
You gave me nothing, now it's all I got
We're one, but we're not the same
Well we hurt each other
Then we do it again
You say
Love is a temple
Love a higher law
Love is a temple
Love the higher law
You ask me to enter but then you make me crawl
And I can't be holding on to what you got
When all you got is hurt
One love
One blood
One life
You got to do what you should
One life
With each other
Sisters
Brothers
One life
But we're not the same
We get to carry each other
Carry each other
One
 

---   ---   ---
 
 
 

Да остана (далеч, така близо)

english
Зелена светлина, седем и единайсет,
спираш се за пакет цигари.
Ти не пушиш, дори нямаш желание.
Виждам те как броиш рестото.
Облечена си катастрофално,
колелата се въртят, а ти летиш с главата надолу.
Казваш, че когато те удря, теб не те е грижа,
защото, когато те наранява, ти чувстваш, че живееш.
Дали това е това, което е?

Червена светлина, сива утрин,
препъваш се в дупка на земята.
Вампир ли си или негова жертва
зависи кой е наоколо.
Обичаш да стоиш, да наблюдаваш рекламите.
Можеш да имитираш гласовете на участниците в дискусии.

И ако гледаш, гледаш през мен.
И ако говориш, то не е на мен.
И когато те докосвам, ти не чувстваш нищо.

Да можех да остана...
тогава нощта ще те накара да се предадеш.
Да остана и денят ще запази своята вярност.
Да остана и нощта ще бъде достатъчна.

Далеч, така близо
със статива и радиото.
Със сателитна телевизия
можеш да отидеш къде ли не -
Маями, Ню Орлеанс, Лондон,
Белфаст и Берлин.

И ако ти слушаш, аз не мога да те извикам.
И ако скочиш, ти просто можеш да паднеш.
И ако ти извикаш, аз само ще те чуя.

Да можех да остана,
нощта ще те накара да се предадеш.
Да остана и денят ще запази своята вярност.
Да остана заедно с демоните, които заглуши.
Да остана заедно с духа, който открих.
Да остана и нощта ще бъде достатъчна.
 
Три часа суринта.
Тихо е и няма никой наоколо -
само трясъкът и тропотът
на ангел, който достига земята;
само трясъкът и тропотът
на ангел, който се удря в земята.

---
 

Stay (Faraway, So Close!)

Green light, Seven Eleven
You stop in for a pack of cigarettes
You don't smoke, don't even want to
Hey now, check your change
Dressed up like a car crash
Your wheels are turning but you're upside down
You say when he hits you, you don't mind
Because when he hurts you, you feel alive
Hey babe, is that what it is
Red lights, gray morning
You stumble out of a hole in the ground
A vampire or a victim
It depends on who's around
You used to stay in to watch the adverts
You could lip synch to the talk shows
And if you look, you look through me
And when you talk, you talk at me
And when I touch you, you don't feel a thing
If I could stay
Then the night would give you up
Stay and the day would keep its trust
Stay and the night would be enough
Faraway, so close
Up with the static and the radio
With satelite television
You can go anywhere
Miami, New Orleans
London, Belfast and Berlin
And if you listen I can't call
And if you jump, you just might fall
And if you shout, I'll only hear you
If I could stay
Then the night would give you up
Stay then the day would keep its trust
Stay with the demons you drowned
Stay with the spirit I found
Stay and the night would be enough
Three o'clock in the morning
It's quiet and there's no one around
Just the bang and the clatter
As an angel runs to ground
Just the bang
And the clatter
As an angel
Hits the ground
  

текстове на песни | „Литературен клуб“ | хронология на публикациите