МАЙСТОРЪТ КРЪСТИТЕЛ
Майсторията като преобразяване в ново качество на битието

Влади Владев, III курс, Българска филология в СУ

 

И рече Господ Бог: не е добре за човека да бъде сам;
да му сътворим помощник, нему подобен. Господ Бог
направи да произлязат от земята всички полски
животни и всички небесни птици, ( и) ги заведе при
човека, за да види, как ще ги нарече той, та, както
човекът нарече всяка жива душа, тъй да бъде името й.
И даде човекът имена на всички добитъци и небесни
птици и на всички полски зверове, но за човека не се
намери помощник, нему подобен[...]
И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена,
и я заведе при човека[...]и ще бъдат двамата една плът.
Бит. 2:18 - 24

         Смисълът и задачата на всеки творчески акт е преображението, създаването на друго битие, преход от хаотичния уродлив свят към свободния и прекрасен всемир1. Вл. Соловьов в Първата си реч в памет на Достоевски определя задачата на твореца не в изобразяването, а в "преобразяването" на стария свят, за осъществяването на което трябва да се привлекат и използват "неземни сили"2. За Н. Бердяев творчеството е теургия - съвместно действие на човека с Бога, богочовешко творчество. Теургията не твори култура, а ново битие, тя е свръх култура. Твори живота в красота като го разкрива в неговата добросътвореност. "В художествената теургия, пише Бердяев, ще се осъществи властта на човека над природата в красота."3 Общо в концепциите на двамата руски философи за творчеството е в акцента, който те поставят върхо богочовешката активност за преобразяването и обновлението на стария свят и за подготвянето и създаването на "ново небе и нова земя"4.
         Майсторът, по своето отношение към битието, не е от този свят5. За него "тази земя... е чужда". "Аз живея друг живот." - изповядва Рафаил Клинче. Визията за света на майстора е различна. Преди всичко тя не е опосредствана. Той не признава за абсолютно и истинно светското, следгреховно рационално тълкувание на битието, не се подчинява на светските, следгреховни означения на света. Подхожда към него непосредствено и творчески, давайки му други, свети имена, като га разкрива в неговата добросътвореност и красота, и отказва да приеме за реални и задължителни ограничаващите определения за него като "двуизмерна система"6.
         Вследствие греха срещу Словото човек вече не е в състояние да даде точните имена и да означи, да възпее правилно и цялостно многообразието и пълнотата на света. Поради това той ограничава многозначността и пълнозначността на явленията само до определен техен аспект от смисъла им без да им признава собствено, абсолютно значение и ценност, и по този начин остава чужд на красотата им. Така свидетелсва и Иисус: "...търсите да Ме убиете, защото словото Ми не се побира във вас." (Йоан 8:37) Новите семантични измерения, които придобива за човека света след грехопадението в своята частичност и ограниченост създават усещането за хаос, за неподреденост и безпокойство. Грехът срещу Словото се изразява в това, че човек се отказва от общение в битийствената пълнота на Словото, като утвърждава за абсолютно и самодостатъчно своето отделно име, своята част от смисъла като си приписва справедливо безусловно значение и ценност, но същевременно отказва да признае такова собствено значение и на другите. По този начин той започва да осмисля света само за себе си, чрез сере си и в себе си, и тъй като отделеният човек, отделното име (дума), извън текста, извън битието на Словото, няма актуализиран битийстващ смисъл, а пребивава като нереализирана потенция в небитието, то обезсмислен се оказва сам по себе си и света, изцяло подчинен на не-съществуващото име. В така означения свят ябълката придобива абсурдния по своята едностранчивост смисъл на вид хранително вещество, подлежащо на унищожение в името на крайния живот на Аза; другият човек чисто се разпознава като враг или роб,а любовта най-висшите си измерения се изчерпва в безсмисленот си значение за продължаване на смъртния род. Подобно отношение към света е неблагородно и неблагородено, некрасиво. Така в следствие на греха срещу Словото, човек от словесно същество, чието достойнство кото такова е да пребивава в словото, в общение с всемирната пълнота на битието, заживява отделено, в самотност, безсловесно с циничния морал на "двуизмерните същества"7, който се определя в полза само на това, което му е необходимо, уважава и признава само онзи смисъл, който може рационално да усвои. Назначението на човека в Битие 2:19 да бъде учустник в общението между Бога и света в добротворството, именувайки го, т.е. изповядвайки красотата на света след греха се оказва неизпълнено и нарушено, престъпено.
         Същността на греха срещу Словото се изразява в заместването на личните, на собствените значения на нещата с местоимения. Човек започва да мисли себе си чрез първоличното местоимение Аз, извън името си, отричайки се от него като условие за общение. По този начин той се отказва от битието, обусловено в него. Собственото име като част от Словото притежава безусловно значение и ценност. То е изречено от Бога и като такова има оправдание и определение в Него. Само чрез собственото си, лично име човек може да бъде призван към общение и откликвайки на него да реализира безусловното си значение в абсолютното битие на Бога. Йон осъществява пророческо си достойнство, когато изоставя егоизма си и се отзовава на словото Господне към него - Йона. Христос е истинен, защото не търси Своята воля, а волята на Отца, Който Го е пратил. "Акo Аз свидетелствувам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинско. Има Друг, Който свидетелствува за Мене; и зная, че е истинско свидетелството, с което Той свидетелствува за Мене." (Йоан5:31,32) Отношението към света човек определя чрез парадигмата на притежателните местоимения: мое - твое, свое - чуждо.(Тук различието се схваща кото враждебно чуждо, а не като приятелско и свое друго.) Такова членение на действителнотта е некрасиво, то снема от човека достойнството му на благородно същество. Юрий Лотман, изхождайки от факта, че езика на животните не познава собствените имена, определя като най-ярка проява на човешката природа "използването на личните имена и свързаното с това определяне на индивидуалността, на самобитността на отделната личност като основа на нейната ценност за "другия" и "другите"8.
         За майстора светът като модел на живот, като битие е нес(ъ)вършен, незавършен, неистинен. Той е неправилно номиниран, неправилно исповедан и неправославно възпят както свидетелства и Евангелиста: "В света беше (Словото), и светът чрез Него стана, но светът Го не позна" (Йоан1:10). Смисълът на неговото творчество е да яви света в пълнота, да го означи, да му даде истинските имена, да яви света в неговата добросътвореност, в хармония и красота, т.е. да даде правилното име на света като прекрасно битие. Гръцкият превод на стих 31 от Битие евр. tob meod "твърде добро" е kala lian, което се превежда като "твърде прекрасни".
         Значението на думата майстория (гр.maisoria) буквално е умението да се направи нещо добро. Но добрата изработка надхвърля битието на минималното необходимо условие за съществуването на дадено изделие като плезно за човека, като без да променя същността на предмета, му осигурява ново качество на битието в красота. (Често за украса на къщите се използват и изящно изработени съдове.) По този начин майсторът утвърждава собственото значение на нещата, дава им лични имена като ги разполага в нова пространствена система, в която смисълът им се определя не само от необходимостта и рационалността, но и от красотата им. Така например за майстора ябълката не би означавала само хранително вещество, а име със собствено значение, с което би могъл да означи по-пълно руменинатав лицето на любимото за него същество. И колко безлична и непознаваема би била човешката красота, ако не знаехме, че там някъде в градината зрее ябълка или вишна, и че тя също е част от неговото лице, че целият е отразен в неговите очи? А какъв цвят щяха да имат очите ни ако, ето небето не беше "тъй прекрасно синьо", ако в гората не бягаше елен, не летеше гарван? По този начин името на човек се изпълва с хиляди значения, сбезккрайността на света. Означеното творение в красота придобива много по-голяма ценност. Каруците на майстор Яшар са нещо мнго повече от средства за предвижване, те са песни, умиротворяващи, връщащи хармонията и пълнотата в дома.
         Майсторът прониква в същността на нещата, открива тяхната добросътвореност, богосътвореното в тях, давайки им добро име, т.е. изрича ги и ги прави реалност, част от света, чрез което ги призовава към участие в битието на Бога.

Той, братче,
така ни познава,
и мене, и тебе,
и всички.
Тури те в някоя книга
и казва: "Не шавай!"

И после четеш
и примигаш,
и сам се познаваш.
("Горки")

         Давайки лични имена на нещата, майсторът освобождава човека, откривойки пред него възможност да реализира подобаващото за него битие, истинно битие, в което да може да осъществи собственото си значение и ценност, да постигне светителско достойнство. Творчествотоно чайстора се състои в това да върне достойнство на човека, да открие човека в звяра, да благовествува на разбойника възможността да бъде обновен, да стане нов човек като свидетелства и Йоан: "А на всички ония, които Го приеха, на вярващите в Неговото име, - даде възможност да станат чеда Божии". (Йоан1:12) Митя Карамазов може да бъде освободен от наследството на родовата страст към разврата като осъзнае императивите на личното си име, на чието битие, осветено от св. Димитър, е присъща свобода и красота и не му подобава да бъде опленявано от страстта. Тази нова реализация на живота, която може да бъде постигната чрез личното име, може да бъде открита за всеки човек: "Можно возродить и воскрисить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя!"
         За майстора пълнотата на микракосмоса може да се осъществи само чрез общение с целия макрокосмос, с всемира. В такава творческа позиция няма грях срещу Словото. В този смисъл дарът на майстора се състои в пълнотата и силата на остинното слово, в неговатаправославност, с която може правилно да възпее, да означи света в пълнотата нанеговата добросътвореност. Безгреховността на творческата нагласа на майстора е неговият усет за красивотов нещата, знанието за света като за подреден мир, като всемир, като "твърде добър", профетичната му вяра в есхатологичната или извечна хармония в космоса, увереността,че животът "ще дойде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден". Вярата в абсолютното тържество на доброто е достойната за човека нравствена позиция, конституираща "триизмерната система" на морала, това е неговото православно откровение за потенциите на света да се осъществи в красота. (Която вяра се основава на крайъгълния камък на Христовото възкресение.) В такава система човек реализира истинското си значение като "център на всеобщото съзнание на природата, като душа на света и като осъществяваща се потенция на обсолютното всеединство"9. В нея той изпълва целостта си. Тя конструира ново измерение във възприятието за света, което позволява той да бъде преноминиран и обусловен в ново качество на битието - в красота, в доброта, в "ново небе и нова земя".
         Красотата изисква светлина, тя ебитие в светлината. Тя изисква да бъде гледана, да бъде оценностявана, обичана, да бъде обгърната от всички, да бъде кръстена и изповядана (изречена). Украсяването, грижата за лицето (ipostas) е акт, чрез който човек засвидетелствува желанието си да определи битието си в общение. Животът в красота е живот на яве, в светлина, което предполага и непостидно, достойно битие. Защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А тоя, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени. (Йоан 3:20,21) Определяйки битието си в красота, в общение човек ангажира поведението си изключително с красиви и благородни прояви, чиято потенция на закрито, в самота, себецентричния живот може да остане като незадължителна нереализирана. Втази връзка интересен паралел може да бъде направен с романа на ОскарУайлд "Портретът на Дориян Грей". Като Божие, като прекрасно творение Дориан се самоунищожава. Той не реализира присъщото на природата, на назначението си битие. Майсторът, художникът Базил, открива, явява подобаващия живот, присъщото на Дориан като прекрасно, като добросъздадено същество битие, открива потенцията, възможността пред него да осъществи живота си в красота. Той открива за него ново качество на битието с перспектива към вечността, много по-богато и многоизмерно от временното и неприличното, което предлага изкусителният лорд Хенри. Със своя избор Дориан Грей се отказва от портрета си, отхвърля неговото неизменно прекрасно битие, отказва да го следва като образ, скрива го (прехвърля живота си на тайно) и го унищожава. Унищожава абсолютния и вечен смисъл на поведението си, смисълът на живота си. Унищожавайки портрета, творението на художника, възгледа на художника за света, Дориан унищожава себе си като прекрасно творение, и умира като Божие създание, като човек.
         Една от най-характерните черти в образа на майстора е неговата дръзновеност, чувството за майсторското си достойнство и съзнаването на творческата си дейност като свята.Достойнството на майстора е безусловно, защото не намира оправдание в неговата личност, в неговото име, а е средоточено в Бога, в истината или по-точно, то е от Бога, от истината. Аз не мога да правя нищо от Себе Си. Какот слушам, тъй и съдя, и Моят съд е праведен, защото не търся Моята воля, а волята на Отца, Който Ме е пратил. (Йоан 5:30) Майсторът е горд и непреклонен само в творчеството си, в ценността на това, което пресъздава, докато в живота си може да бъде нищ и беден духом, неспокоен. Майстор Рафе е самотен и тъгува за дето няма покой, задето няма кой да заплаче за него. А Вапцаров се обръща към децата кротко и с надежда:

Послушайте, малки,
послушайте, мънички мои,
така е днес,
наверно било е и вчера.

И аз, понеже нямам храна,
понеже нямам с какво,
ето на:
ще ви нахраня
със вера
("Не бойте се, деца")

         Майсторът е уверен, че това, което прави е добро и ценно, защото не твори от себе си, а явява, въплъщава, означава, свидетелства чрез майсторията си за истината, за Бога, за Доброто, Красотата, Любовта. Той твори като кръщава, като свидетелства за другото битие. "Той не беше светлина, а бе пратен да свидетелства за светлината. Съществуваше истинска светлина, която просветлява всеки човек, идващ но света." (Йоан 1:7-9) Затова за майстора не е толкова важно да остави името си, колкото да бъде признат за майстор като съработник Божий, като Кръстител на истината, като свидетел на светлината. Творческият акт на майстора е теургичен, то й е съкровено общуване между човека и Бога, и като таково той е тойнство. Затова майстрът много държи да запази от профанната действителност тайнството на творческото кръщение. В тази връзка е интересно да се проследят двата модуса на общуване на майстора със света. Те привидно си противоречат. От една страна той се отделя в самота, в аскеза, уверен, че хората нищо не разбират, а от друга, чрез творчеството си се стреми да установи пълноценен диалог с всичко и с всички. В първия модус той е в "разпра с живота". Той е извън него и неговите структури. Майстрът на Булгаков е извън обществото на поетите - МАССОЛИТ. В този модус той се отказва от името си като условие на компромис от негова страна спрямо този свят, като условие да намери общ език с "тази земя". На въпроса на поета Иван Бездомни в лудницата за името му Майсторът отговаря:"Аз вече нямам име, отказах се от него, както от всичко в този живот. Да го забравим!". Едно такова евентуално общуване би означавало за него да бъде вписан ограничените структури на този свят. В такава ситуация той се отказва да спори за името си, за своето място в обществото на несъвършения земен език и заговаря с каноничния език на творчеството си. Майстор Рафаил отказва да се препира на дребнавия и безсмислен език на Аврам Немтур, а в защита на майсторското си достойнство показва чудно изработения от него кръст, който е висшата санкция за уменията и значимостта му. Вапцаров също се отказва да спори с "нервната дама" за човека и се опитва да я успокои като и го покаже чрез творчеството си - завършената художествена история, песента, - в цялост, от край до край, в пълнота.
         Да разгледаме известния Вапцаров стих: "С живота сме в разпра,/но ти не разбирай, че мразя живота". Във поезията на Вапцаров добре е експлицирано диалектичното отношението на майстора към света. То е едновременно спор, разпра, двубой, но също е и обич, и надежда, и вяра - то е любов към всички. То е разпра със стария свят, но и желание по пътя на общуването (имайки вредви интимното обръщение - ти) да го обнови. Майсторът е в спр с живоа в образа на нервната дама, но с желание не да я победи за своя слава, а кротко да я успокои, да възвърне мира в душата й, за прославата на човека. Разпрата остава разпра дотогава, докато старият свят воюва срещу истината и тя трябва да бъде защитавана, но същевременно отстояването на истината е израз на миротворчеството на майстора, защото нейното присъствие в живота е единствената възможност за него да бъде устроен "по-иначе", да бъде обновен, умирен и цялостен. Отстояването на истината, на доброто е отстояване на желанието за помирение, за любов към всички. В този смисъл майсторът получава Божествената санкция за безгреховност си спрямо Словото и за пълнотата и истиността на имената, с които означава света, за правото да обнови света - Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. (Матей 5:9)
         Майсторията е теургичен акт на преобразяване на живота в красота. Майстрът възсъздава света като придава безусловно значение и ценност и разкрива добросътвореността на всяко творение. По този начин той възстановява пълнотата на Божия образ в себе си. В участие с добротворчеството, чрез изповядване света като "твърде добър", майсторът разкрива добрия, истинния смисъл на нещата, скрит за тях, като ги призовава към ново общение със себе си и с всички в пределите на битието на Доброто, в Бога. Той търси доброто име, човека у звяра, за да може да влезе в общение с него, търси собственото, лично име на човека, за да върне свободата и ценността му в пълнотата на богосътворения и подреден мир.
         Същността на майсторското достойнство, легитимираща словото му като истинн, зе изразява в нетовата непримиримост с липсата на мир в света, с липсата на красота и хармония в него. В този смисъл същността на творчеството може да се определи като миротварческа, а целта на майстора в непримиримото търсене на покоя. В старобългарски думата "миръ" съвместява значенията на свят и на покой. Цел на майстора е да преорази света в мир, да върне на света покоя. Той непрестанно търси хармонията, висшата правда и никога не би се примирил дори и с едно петънце връз доброто, дори и с една неизкупена сълзица.Той иска всичко да си има света, всичко да спаси. И само в такъв цялостен и умиротворен свят би се съгласил на покой (Майстора) и щастие (Иван Карамазов). Само знанието за висшата хармония в света би могла да обуслови и възстанови мира, царството Божие вътре в честния човек. Затова дело на майстора е да свидетелства в любов пред разстроения микрокосмос за есхатологичната умиротвореност на света, за неговата добросътвореност и цялостност, за невидимата хармония в него, за висшата правда, за истината, за слънцето, "А знать, что есть солце - это вся жизнь." Знанието за реалността на Бота и за есхатологичната умиротвореност на света в царство Божие са способни да възкресят новия човек, да извлекат от него такива жизнени сили, които да го оживотворят и които да обусловят благородното му съществуване. Митя Карамазов приема страданието не като наказание, а като условие за нравствено помирение със сълзите на детето, като мъченически подвиг, чрез който да изкупи за себе си неправдата в света, което вече придава на наказанието му причастност с Божиите страдания, причастност в Божията любов към света, а на самия него ореол на святост и покой. Най-много на неспокойните, на страдащите и оскърбените е нужен (покоя на) целия свят, Бога. "Как я буду10 там под землей без Бога? - възкликва Дмитрий Карамазов. Каторжному без Бога быть невозможно, невозможнее даже чем некаторжному. И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость! Да вздрасвует Бог и его родость! Люблю его!"
         Човек не може да живее отделно, сам, само с част от света. Разколников не успява да намери покой. Мирът в микрокосмоса не може да не бъде съпричастен на мира във всемира. Човек не може да живее извън хармонията и реда в света. Само знанието за целостта и добросътвореността на света могат да го успокоят, установят ред във вътрешния му микросвят. Ето, той може да лежи "окован във вериги", но да дочуе "уж някой говори: "Свобода!" и пак да бъде свободен, може да плаче и да гледа с "мъчително тъжни очи", но да му разкажат, че, ето: "...далеко, далеко, на озере Чад/ Изысканный бродит жираф"11, и че всичко е свързано с невидима връзка, всичко е едно.

Свободно, проторно размахваш
косата и чуваш - звъни.
И чорли перчема ти вятъра:
Хубава дума нали?

("Думи")

         Майсторът разкрива невидимите, неозначени смисли и връзки между явленията и така явява света в цялост, умиротворен и подреден. В този смисъл виждам разликата между майстора и човека на изкуството, артиста. Артистът е образът на търсещия, неспокойния, чувствителния, но неумиротворен човек. Той преди всичко е индивидуалност, име. Той играе на сцената, неговата творческа позиция е изявата. Артистът се старае да спечели любовта и съчувствието на хората, да ги направи съпричастни на своите радости и скърби. Той често и неуверен, плах в изявите си, нуждае се от подкрепа, от аплодисменти, за да оправдае мястото си в света. Артистът се стреми да проникне в сърцата на хората,желае да го знаят и помнят, да направи името си част от битието на света. Майсторът може и да скрие името си, но притежава съзнанието за майсторското си достойнство, за за смисъла и светостта на тварчеството си. За него не е важна изявата, а творението, което не е от него, а от Бога, за което може да каже, че е "твърде добро", че е свято. Творчеството на артиста е себецентрично, на майстора е насочено извън него. Поетът се вписан в структурите на този свят, вписан е в полето на културата и остава там. Установява общуване с този свят и така често прави компромис със словото. Може би на това се дължи неприязненото отношение на Майстора към всички поети.


         Като смъмра така Иван, гостът се осведоми:
         - Професия?
         - Поет - кой знае защо неохотно си призна Иван
         Дошлият се натъжи.
         - Ох, как не ми върви! - възкликна той, но веднага се усети, извини се и попита:
         - Как се казвате?
         - Бездомни.
         - Тц, тц, тц... - каза гостът и се намръщи.
         - Защо, не ви ли харесват стиховете ми? - попита с любопитство Иван.
         - Ужасно не ми се харесват.
         - Кои сте чели?
         - Не съм чел нито едно ваше стихотворение! - възкликна посетителят.
         - Тогава как може да говорите така?
         - Защо да не мога? - отговори гостът - на други поети нали съм чел? Впрочем...знам ли, може да сте някакво чудо? Добре, готов съм да го приема на доверие. Кажете вие сам, хубави ли са стиховете ви?
         - Чудовищни са! - отсече изведнъж смело и откровено Иван.
         - Не пишете повече! - помоли настойчиво дошлият.
         - Обещавам и се заклевам! - тържествено изрече Иван.

         Понятието, титлата, майстор надхвърляполето на културата. Майстор може да има във всяка една свера на битието. В този смисъл може да говорим за майстора като свръхкултурен феномен. Той обхваща целия живот, за да го преобрази в красота, за да го направи многоизмерен и богат, да го претвори в ново качество на битието. Артистът, оставайки в живота проблематизира света, указва на неговата несъвършеност и необясненост, но отговори не може да даде. Майсторът също не предлага отговори, но явявайки света в цялост, в хармония и красота кото му дава истинните имена самите въпроси стават ненужни. Вапцаров признава, че "понакуцва в теория", но успява да възстанови цялостния образ на света и човека, пред който всеки въпрос сякаш би бил неуместен и остава само възклицанието и прославата "Това е прекрасно, нали!" Той пише песен, представя живота, чрез песента в цялост, като песен, като хармония от звуци, като музика, а музиката не въздейства логически, не дава отговори на въпросите на битието, а чрез самото си присъствие възстановява света в цялост, умиротворява човека като свидетелства за тайнствения, скрития, но съществуващ смисъл на живота и за неговата красота. Песента е ключово понятие в търсенията на майсторите. (Сравни: "Песен за човека"..., "Песента на колелетата", "Гимн и секрет" и др.) Песента е извънкултурен феномен, тя навлиза в живота и го преобразява в красота. В древността тя е съпатствала всяка дейност на човека. Песента е маркер за висша хармония, за най-истинска изева на живота, тя е постигнатия смисъл на живота. По своята същност тя представлява съчетание от слово и мелодия. Но мелодията е съвършена хармония от звуци. Следователно най-точното, най-истинното и пълно наименование на света чрез словото може да бъде осъществено в подреждането му по модела на хармоничното съчетаване на тоновете, в музиката, която по своята природа е факт на красотата, на иреалното в реалното, на господството на красивота, на нематериалното над природното. Така можем да приемем, че най-пълно и точно именуване на света, най-висше познание за него е песента, а като достойноно и подобаващо за човека битие пеенето, православното изповядване на красотата на света чрез себе си.
         Майсторът възстановява пълнотата на света като го реобразява в красота.В такъв смисъл определя и задачите на желаното от него "ново изкуство" и Вл.Соловьов: "Новото изкуство се връща към земята в любов и състрадание, но не за да се потопи отново в невежеството и злобата на земния живот, тъй като за това съвсем не е нужно никакво изкуство, а за да изцери и обнови този живот"12 Подобен е и възгледът на Н. Бердяев за новото "религиозно творчество", което не трябва да бъде част от културата, а да е свръхкултура, осъществяваща се в теургия, в синергия с Бога. Реалното спасение и обновление на света е по силите само на Бога, но то не може да бъде осъществено без волято на човека, извън общуването с човека. Самият човек трябва да подготви новото небе и новата земя, да кръсти с вода това, което би желал да бъде кръстено с Дух Светий. Той, по думите на Бердяев, трябва да сътвори това, заради което е бил изкупен, заради което е бил сътворен13.

 

Бележки:


1. Бердяев, Н. Смисълът на творчеството С.1994 [горе]
2. Соловьов, Вл. Кратка повест за антихриста; Три речи в памет на Достоевски В.Търново 1994 [горе]
3. Бердяев, Н. Цит. съч. [горе]
4. Бердяев, Н. Цит. съч. [горе]
5. Бердяев, Н. Цит. съч. [горе]
6., 7.Успенски, П. Изкуство и любов в сб. Руският ерос С. 1994 Успенски определя животните като "двуизмерни същества". Според него "двуизмерният морал е циничен морал, който вижда само външната страна на явленията". Успенски извежда етимологията на думата циничен от гр.kinos - куче. [горе]
8. Лотман, Ю. Култура и взрив, Собствените имена С.1994 [горе]
9. Соловьов, Вл. Смисълът на любовта в сб. Руският ерос С.1994 [горе]
10. Цитирам текста в оригинал поради невъзможнстта да бъде предаден на български смисълът и значението на екзистенциалния глагол "быть", буду" в откъса. Мисля, че "ще живея" и " да живее" не предават достатъчно точно смисъла, че не просто действието, а всяко условие за действие, всяка потенция за живот в красота, самото съществуване без Бога е невъзможно. [горе]
11. Гумильов, Н.

Жираф

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусом корабля,
И бег его, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля.
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки тайнственых стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные палмы, про запах немыслимых трав...
Ты плачеш? Послушай...далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.


[горе]


12. Соловьов, Вл. Кратка повест за антихриста; Три речи в памет на Достоевски, В. Търнова 1994 [горе]
13. Бердяев, Н. Смисълът на творчеството С.1994 [горе]

Електронна публикация на 01. юли 2001 г.

г2001 г. Влади Владев. Всички права запазени!
г2001 г. Литературен клуб. Всички права запазени.