Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО Д-Р ГЕОРГИ АТАНАСОВИЧ

 

Христо Ботев

 

           

  До господина доктора   А т а н а с о в и ч а,          
  члена на „Добродетелната дружина“.

           

  Г о с п о д и н е   д о к т о р е !

 

 

         Като следвах образованието си в Одеса, лани всред зима получавам писмо от застрелялия се без време баща Ботя Петкова, който с двадесет и пет годишното си учителствуване в Калофер едвам е могъл да прехраня досега семейството си, писмо, което като прочетох, принудих се да се уволня, та като първороден син да отида да чуя последнята воля бащина, а главното да поддържа изпадналото ни семейство. Но като отидох и поех учителската длъжност на баща си, той с божия воля полека-лека се поуправи и готов беше да захване длъжността пак, ако калоферци, кои повнят заслугите му, не му определиха една малка пенсия, с която той както и да е ще може да се прегледа. А аз, както и баща ми, като имам пред очи не само семейството ни, но и цялото ни злочесто отечество, с родителска благословия и с надежда, че родолюбивите български синове ще ми помогнат, реших да отида да свърша започенатото в университета. Но като нямам средства за това, дори и за пътни разноски, и като малцина в Букурещ познавам, които да ми помогнат, то приемам чест да се обърна с молба към Вас, като член на „Добродетелната дружина“, да благоволите да се помогне на един беден ученик, който ще бъде както Вам, тъй и на „Добродетелната дружина“, твърде признателен.

 

 

Х р и с т о   Б.   П е т к о в

 

 

  1867, 9 врия [ноември] 21
  Букурещ

   

   

  Приех 2 желтици. Х. Б. Петков1

   

   

  1 Върху писмото има следната резолюция: „Намервам за добро да се помогне на г-н Петкова за път до 2# от тази година.“ Dr Athanasovici

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]