Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

[Вестник „Тъпан“ - известен хумористически лист]

 

Христо Ботев

 

 

 

       В Букурещ е захванал изново да се издава известният юморически лист „Тъпан“, който в продължението 2-3 години (от 1869 и 1871 г.) направи доста голям шум между нашата емиграция. Редакторът на тоя вестник е пак г. Мънзов. Ние не сме видели още новото издание на тоя лист и затова не можеме да кажеме нищо за неговите достойнства или недостатки, но нели е думата за нашата юмористическа и сатирическа журналистика, то не би било излишно да кажеме и ние своето мнение за нея. У секи един народ, в началото на неговото възраждание и приемание европейската култура и цивизлизация, се появляват на сяка една стъпка смешни, скръбни и даже възмутителни черти.
       Погледнете на нашият народи и вие ще да се уверите, че това е тъй. Маймунство почти в сяко едно отношение! Разбира се, че за да могат да се поправят тие пороци или недостатки, то е необходимо нужно да имаме и ние такива органи, които с особеният свой такт да бъдат като бич за нашите литературни, обществени и политически маймуни, но у нас са се издавали досега няколко такива органи, а, като-речи, ни един не е можал да отговори на своето назначение. Под петите на азиатските варвари ни един не е можал нито да се смее, нито да плаче; а отсам Дунавът смехът се е обръщал на псувня, а сатирата на проклятия. С една дума - ние не сме имали досега юмористически вестник в пълното значение на думата.
       Ако г. Мънзов иска да допълни тоя недостатък, то ние го съветваме да се старае колкото е възможно повече да бъде общ в своето направление и да има сякога пред очите си не тая или оная партия, а недостатките на сичкото почти наше общество. С такова едно направление ние мислиме, че г. Мънзов ще да успее в предприятието си, и толкова повече, като у нашата емиграция са се набрали твърде много трески за дялане, и сцената на нейната политическа деятелност е окаляна в последнйото време от множество низки и спекулативни личности.
       От своя страна ние желаем пълен успех на г. Мънзова.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 19 от 22 юни 1875 г.]

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

©1998-2023 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]