Иван Вазов

„Чичовци. Галерия от типове и нрави български в турско време“

Литературен клуб | към съдържанието | други произведения на Иван Вазов

 

 

I. Общество

 

 

        Утринното лятно слънце изскокна високо над Стара планина. Потоци от зари минуваха през търкалястите решетчени прозорци на черквата, пречупваха се през кристалните полилеи, провесени от свода, и падаха на отсрещния зид в чудни разноцветни шарки. Храмът беше пълен с богомолци, над които се вееха облаци дим от кандилницата на поп Ставря и мелодическите звукове на сладкогласния Хаджи Атанасия, който допяваше новото „Достойно ест“, глас пети. Звънливи гласове на ученици при аналоя1 държаха обикновеното исо, ръководени от главния учител Гатя; на отсрещна страна подидаскал Мироновски, псалт, приглашаше издебело, като тупаше равномерно с крак и хвърляше крадешком погледи към решетката, зад която стояха жените. При шумния пангар2, в тронове, стояха облечени в богати дълги кожуси първенците и умилително слушаха сладкогласието на Хаджи Атанасия и му приглашаха тихичко. Често вниманието им отвличаха новоприходящите богомолци и белисани богомолки, които палеха свещ пред архангела Гавриила или отиваха да целуват пред олтара. И Хаджи Димо прекъсваше напева си, навеждаше се към чорбаджи Петракия и му пошушваше:
        - Виж, тоя дрът пинтия3 - вариклечко, за две пари свещ запали, а метани до земята прави, метаните са без пари... - И пак поемаше да приглаша.
        - Вариклечко не, ами вариклечко - пошушваше чорбаджи Петраки и пак приглашаше.
        И Котю Джамбазът, прочут лихвар, се обърнеше към трона, дето стоеше Хаджи Христо Молдавът, и пришушнеше сърдито:
        - Гледай, Гина Махмудката, булката на оня поразеник... пали свещ... Облякъл я в джамфезен4 малакоф и в мъсър, а от три години и половина, кажи, не може да ми плати осемстотин и шейсет и един грош пари, горни пари... Магаре недно!...
        - Магаре и половина - отговаряше тронът.
        А богобоязливият Хаджи Аргир Измирлият посочваше с кръвожаден поглед на пригладените и помадосани младежи, които идеха късно и само се прекръстяха, без да палят свещ и да целуват.
        - Тоя, Рачовият син - маскара, видие ли го? Да сум цар, сте ги прекарам под ноз сиските тия протестанти! Бозе, прости! - и се прекръстяше.
        - Боже, прости - отговаряше тронът и се кръстеше. Защото „достойного“ се беше довършило, а подидаскал Мироновски захващаше предисловието на киноникото глас осми.
        Но скоро настана отпуск и последното плачевно амин на поп Ставря се изгуби из шумотевицата на благочестивата навалица, която се натискаше вече при входа, за да излезе вън на нартиката; от нартиката множеството нахлу в двора, между два дълги реда просяци, за да изскочи на пътя. Част от него зави към женския метох, за да прави визита. Защото черквата на калугериците нарочно пущаше по-ранко и баба госпожа Нимфидора очакваше вече в келията си гости, за да ги послужи с новото си портокалево сладко, госпожа Евдокия - за да се научи истина ли Павлакеви ще имат годеж до друга неделя; госпожа Соломония - за да покани подидаскал Мироновски да дойде подир обяд да и предаде урок от французки; госпожа Секла - да посрещне Николакица,с дъщеря и, дето и г-н С. уж случайно щеше да дойде, за да изгледа Еленчето; а г-жа Евгения-Полидора - да разкаже на многобройните си роднини кавгата оная вечер между Ивана Поляка и булката му, защото не щял да и купи букурещка капелина като на Теофануто, и какви червиви думи му е издумала и как свекърва и я гонила из градината с хурката.
        Първенците пред пангаря вместо да последват другите, отбиваха се и се изкачваха из, стълбите на женското училище (което беше в черковния двор) в една широка стая, в която ставаха обикновено общинските събрания.
        Дълго време се проточи съвещанието. Най-подир то се свърши и първенците занаизлазяха шумно из вратата и занаслазяха по стълбите.
        Скоро из целия град се разчу, че избрали епитропите и между тях - Варлаама Копринарката и Ивана Селямсъза. Тая новина причини голямо учудване, защото всичкият свят знаеше, че те не можеха да се видят по причина на една стара разпра за капчук, завещана от бащите им.
        Затова дядо Нистор, стар берберин5 и строг човек, като тегли хубаво чубучката и пухна дим из цялото кафене, каза доволно разсъдително:
        - Добро, хубаво. И Тарилйомът и Селямсъзът са учени и почтени, но нямат согласието, а без согласието, като няма него, всичко пропада.
        - Аз казвам пък, че сега, ако се согласят, ще се согласят - отвърна Хаджи Смион, който седеше отсреща.
        - Защо? - пипита дядо Нистор.
        Всички обърнаха очи към Хаджи Смиона.
        - Защото - пое Хаджи Смион, като си изу лявата калевра, и заброи бързо броеницата, защото, когато двама души, речи ги настоятели, речи ги търговци и прочия, работят в една работа, разбираш? То се знае, че те трябва да се согласят... Това си е естествено.
        И Хаджи Смион си обу пак калеврата.
        - Как ще се согласят естествено? Ти, Хаджи, тури твоята Катинка и Ингилиза да се преговарят, макар че се хранят от едната трапеза и припознават един и сущ господар? - котката: фу! кучето им!
        - То е право, на и завчера Ингилизът щеше да удари Катинката - каза Хаджи Смион и седна по турски.
        - Тарилийомът е готов да чака до второ пришествие, но няма да се сдобри със Селямсъза, знам го аз какво е куче - каза Иван Чушков, приятел на Варлаама.
        - Та и Селямсъзът стока ли е? - обърна се Иван Капзамалинът, приятел на Селямсъза, като си люшкаше чашката, за да доизпие утайката на кафето на дъното. - Проклет в червата: издигнал е към Тарилйомовия двор преграда от шиндри, намазана с катран, за да ядосва Варлаама и булката му.
        Хаджи Смион си провеси пак единия крак-знак, че взема думата. Но Иван Бухалът го пресече и извика:
        - Настоятели! Магарета! И тия, и другите! Защо ги избират? Тая заран, като идех на черкова, отбих се при Максим рибаря, за да взема нещо за днеска... Видях ги там и двамината: Селямсъзът си купуваше шаран, но щом видя, че Тарилйомът, и той си взел вече, хвърли шарана, па си купи сом, като рече: „Анатема, който плюска днес шаран“, и плюна въз рибата на Тарилйома. Е, това човещина ли е?
        - Магария! - продума дядо Нистор и хвърли победоносен поглед на Хаджи Смиона.
        - То се знае, когато няма согласие, всичко пропада - произнесе Хаджи Смион убедено и въздъхна.
        - Хаджи, недей дума согласие - обади се Стамболлият, - не се гледат хората: милуват ли се или се мразят, ами се гледа кадърни ли са.
        - Та и аз това казвам, я - произнесе Хаджи Смион добросъвестно, като си подви пак и двата крака.
        - Кадърни ли са, стига ли им пипката - следваше Стамболлият; - Селямсъзът го избраха за неговата старост и опитност - нали него праща̀ народът едно време в Стамбул да гледа давията с Троян? - А Тарилйомът е човек разбраничък и ходи се на горната черкова, та ще забикаля школото и даскалите... А другите питропи - зарежи ги, не се свъртат нито два месеца в село. Тук согласие не се пита. Ганчо Заекът и Фачко Попчето чашата си не делят, наедно се на припек стоят, но не могат раздели на две магарета сено. Куфалницата им не стига.
        - Няма го в куфалницата - прибави Хаджи Смион.
        Доказателствата на Стамболлият, подкрепени силно и от Хаджи Смиона, който пак се ободри, смутиха противниците. Дядо Нистор се сбърка и взе да чисти чибучката, доде да намисли какво да отговори. Иван Бухалът се изкашля няколко пъти и забърка из всичките си джобове. Иван Головратът хвана да надува силно наргилето, а Иван Капзамалинът нищо не стори. Настана мълчание.
        Хаджи Смион го пресече:
        - Тъй, тъй, дядо Нисторе, хората знаят какво вършат и кого избират. Согласие - согласие, но да питаме: какво има в пипката?
        Но понеже дядо Нистор не отговори. Хаджи Смион се разпали, провеси и двата си крака и каза дързостно:
        - И аз дадох глас за тях, пак ще дам зазщото са достойни хора!
        Иванчо Йотата, който мълчешком сърбаше кафето си и поглеждаше неприятелски на Хаджи Смиона, кипна:
        Достойни хора! Не могат името си да запишат по граматиката и прочия. Тарилйомът се подписва: Фарлам, тоест не Варлаам, сиреч, наместо веди - ферт, и изяда едното а... и прочия!...
        - Е, че Варлаам и Фарлам се едно е, от толкова какво има? - възрази Хаджи Смион, който не беше човек да се остави да го лъжат.
        - Как се едно? - попита Иванчо Йотата. - Можеш ли да кажеш: пророк Фарлам и прочия? Няма нищо от толкова, а? Гаче се едно е да държиш бухалка и перо. Назад, назад вървим, не ни бива за бъзов гребен.
        - То се знае, не ни бива - потвърди Хаджи Смион.
        Иванчо Йотата беше разярен, защото въпреки надеждата си не биде избран настоятел. Той си тълкуваше, че тая пакост му е направил учител Гатю, с когото веднъж се бяха карали за правописанието.
        - Ах, минува! - извика един.
        - Кой?
        - Тарилйомът.
        - И носи рибата.
        - Запря се, здрависва се с Кона Крилатия.
        - Ами що забърза така, гаче го гонят и прочия.
        - Хвърчи!
        - Не видиш ли? Селямсъзът се задава отподире му.
        И всичките се навалиха на прозорците, за да гледат.
        Селямсъзът наистина се зададе отгоре с риба в ръка, но срещна Неча Райчинчин и запря го да му каже нещо, вероятно - колко е купил рибата, която повдигаше нагоре, после срещна Марина Хаджи Цаков и каза му, види се, добрутро, защото погледна към слънцето; а като зърна дяда Постола, застигна го и взе да му разправя нещо твърде важно, защото не видя Ивана Разпопа, приятел, който замина покрай него - за да го здрависа, нито Варлаама Копринарката, който отиваше тичешком - за да го изпсува.

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

1 Аналой - висока масичка в черква за книги. Непознати думи търсете и в речника към текста - Речник [горе]
2 Пангар - масичка за продаване на свещи [горе]
3 Пинтия - скъперник [горе]
4 Джамфез - тънък копринен плат, тафта [горе]
5 Берберин - бръснар [горе]

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]