Емилиян Николов

литературна критика

Литературен клуб | страницата на автора | каталог

 

MORS ULTIMA RATIO

 

Опит върху философските поеми на Стоян Михайловски
("Euthanasia", "Поема на злото", "Кадрилът на смъртта")

 

Емилиян Николов

 

          По една или друга причина при споменаване на името на Стоян Михайловски повечето хора актуализират в съзнанието си шаблонизираното определение за него - “сатирик и баснописец”. Познато на всички е и стихотворението му “Кирил и Методий”, превърнало се в химн на българската просвета и култура. Затова допринасят и някои от литературните историци, – особено от началото на века – които въобще не споменават философските поеми на Стоян Михайловски в своите трудове.2 Поради това днес мнозина се изненадват, когато научат, че Стоян Михайловски е автор и на творбис по-друг заряд, по-провокативни и по-революционни както със своето стихосложение и използваните непоетизми, така и с новите за времето си философски идеи. Тези различни страни на творчество на Стоян Михайловски са отражение на собствената му противоречива личност, въплъ щаваща в себе си парадокси и антитези. Не случайно неговия т съвременник д-р Кръстев го нарича "психологическа гатанка".3
         Стоян Михайловски се появява на литературното поле не с истинското си име, а скрит зад псевдоним. Най-вероятно той е прогнозирал негативните реакции към своите първи поеми. През 1884 г. в “Периодическо списание” излиза поемата “Suspiria de Profundis”4, а през 1888 г. поемата “Ева”, подписана с псевдонима De Profundis. С този псевдоним излизат и поемите “Боян Магьосникът”, “Поп Богомил” и “Страници из вехтите ми тетрадки”. Нетрадиционната тематика (смъртта, първородният грях, злото и др.) за българското литературно мислене няколко години след Освобождението е предпоставка за като цяло отрицателната реакция на критиката. Допълнително разбунва духовете посвещението към поемата “ Suspiria de Profundis”, в което М ихайловски твърди, че изобразява болест та на славянството – славянското зло.5 Редакторът на списанието В. Д. Стоянов дори публикува редакционна бележка веднага след текста на поемата, в която изказва своя протест срещу изразяването на такива мисли. Втората публикация на “Suspiria de Profundis” е през 1889 г. в първата част на сборника “Novissima verba”. Това второ издание се различава значително от първото – заглавието е сменено на "Euthanasia", посвещението е премахнато, а от текста на поемата са извадени началните строфи, които са публикувани като отделно стихотворение “Напред” в началото на стихосбирката “Novissima verba”. Стоян Михайловски редактира и поемата “Ева” и я публикува отново като отделна книга през 1889 г. под заглавие “Поема на злото”. Самият акт на преработване на тези текстове подсказва, че авторът отдава голямо значение на поемите “Euthanasia” и “Поема на злото” и съзнава тяхната роля за модернизиране на българската литература, за извеждане на преден план на индивидуалното пред националното. Появата на “Поема на злото” предизвиква и първия истински литературоведски дебат в новата българска литература.6
         И нищо чудно. Досега българската литература не познава жанра на философската поема, а образът на смъртта е представян в две полюсни посоки – героичната смърт в името на значими идеали и смъртта на човека, отказал да се бори и примирил се с участта си. В този момент в българската литература на преден план изпъква Иван Вазов, чиято поезия е подчертано лирична, докато Михайловски използва непоетични метафори, нелирични форми, които “огрубяват”, снизяват. Така например в стихотворението “Поет” поетът е сравнен с плашило, червей, псе, като се иронизира неговият стремеж за слава и извисяване над другите.
         Философските поеми на Стоян Михайловски ("Euthanasia", "Поема на злото", "Кадрилът на смъртта") излизат в период на песимистични настроения в обществото, когато, няколко години след Освобождението, много от очакванията не се оправдават. Търсени са и други обяснения за този песимизъм. Според Тончо Жечев причина е прогресът, който по същество е скъсване със стария патриархален модел. В този контекст тези поеми се явяват и един вид критика на обществото. Смъртта се мисли като желана смърт, носеща върховен смисъл и отвеждаща в едно ново битие на безсмъртие на душата.
         В поемата "Euthanasia" смъртта се явява на лирическия герой с различните си лица (Съдбата, Славата, Младостта, Музата, Истината) и диалогизира с него. Наличието на Съзнание отдалечава човека от хармонията и щастието:

 

“Млад съм аз, но ми се чини,
че сто века съм живял,
че от хиляди години
спомени съм насъбрал! . . .
Млад съм, но от всички страсти
аз съм вече овдовял!
Днес за мен са непонятни
дрипелите на сърцето,
обич, чувство, идеал,
щастие – виденье клето! . . .”
("Euthanasia", III)7

 


         Лирическият герой има Съзнание за надвисналата над него духовна смърт и затова изпъжда и Съдбата, и Славата, и Младостта, и Музата, и Истината. За него смъртта е единствената безспорна истина, най-висш смисъл, която приема като освободителка, избирайки безсмъртието на душата си пред духовната смърт:

 

“Щом оставиш, щом захвърлиш
земното си облекло –
разум благ и чист ще бъдеш,
дух от божье естество…”
("Euthanasia", VI)8

 


         Така в християнската концепция на Стоян Михайловски за смъртта, тя се оказва “изходно светило” за душата. За християнството индивидуалната смърт не е от голямо значение. Животът и смъртта се мислят като понятия, които определят принадлежността към Бога. Смъртта е само праг към новото битие на душата. Смъртта функционира в друго време и в друго пространство. В края на поемата “Euthanasia” Стоян Михайловски описва една космична картина на необятността на пространството и на вечната възвращаемост на времето.
         Измеренията на смъртта в поемата могат да се разгледат и през призмата на философската концепция на гностиците за стремежа към познание като основен смисъл в живота и за разделението между духовно и материално. Лирическият герой не приема нито Съдбата, нито Славата, нито Младостта, нито Музата, нито Истината, защото това са “земни” блага. Той се стреми към абсолютното познание – смъртта:

 

“Виж какво е мойто знаме,
надписът му прочети:
смърт – върховното е знание
и конец на вси мечти!”
(“Euthanasia”, VI)9

 

 

Забелязва се влияние на Стоян Михайловски и от философията на неоплатониците. В своя трактат "Сенките и пещерата" Платон ни показва как видимият свят е само отражение на истинските идеи.10

 

“Този свят е притча мрачна;
на невидими неща
той е видимата сянка;
в план велик е той черта”
(“Euthanasia”, VI)11

 


         В такъв случай единственото, което не е нечие отражение, сянка на “невидими неща”, единственото истинно в този свят е смъртта. Тя е най-висшият смисъл и основание. Според Платон е възможно два вида познание – сетивно познание за материалните неща, за сенките и истинското познание, което е познанието за идеите и може да се придобие след смъртта.
         Съзнанието за света ражда болка, пречи ти да бъдеш щастлив. В поемата "Симфония на безнадеждността" (от "Епически песни") на Пенчо Славейков дарилият огъня на хората Прометей е дамгосан, защото неговият дар предизвиква придобиването на Съзнание:

 

Откраднатия от небето огън
зафърли ти във моята душа,
но бездната й освети ли?... Мракът
направи сал в болеж да се сгъсти
и да роди съзнаньето... Защо
не ме остави, Прометее, в мрак?
Защо ми е съзнание? Нима
то светлина ми даде?”
("Симфония на безнадеждността")12

 

         Адам и Ева, вкусвайки от Забранения плод, губят Несъзнанието и заедно с това прежното си щастие.

         В "Поема на злото" на Стоян Михайловски е показана амбивалентността на Съзнанието. В този смисъл може да се направи паралел с епопеята на Джон Милтън “Изгубеният рай”. В “Euthanasia” също се засяга темата за измамния рай - в частта, когато лирическият герой се среща със Съдбата и я отпъжда, тъй като тя му носи само илюзорно щастие.
         В "Поема на злото" е показано как се е стигнало до придобиване на Съзнанието, а не толкова крайните резултати. Затова поетът насочва вниманието на читателя към диалога между Адам и Ева, от който е видно желанието на Ева да постигне ново битие чрез извършването на Греха. За Ева придобиването на Съзнание е положително. Влечението на Ева е влечение към Съзнание. Така образът на Луцифер, подбудителят към извършване на Първородния грях, е изграден не като носител на изначалното зло, а и като освободител. Определения като "благоразсъдний", "благогласний", "всесветлий" и др. преобръщат традиционната представа за Луцифер. Смъртта е преход от Несъзнание към Съзнание, което за Ева е хубаво:

 

“Ева

. . . Смъртта
нима е суетно плашило?

Луцифер

По-малко даже – дим от дим!
Ти няма, Ево, да загинеш!
Животът ще тече от тебе
Кат източник неизтощим!”
("Поема на злото", V) 13

 


         “Поема на злото” – също като “Euthanasia” – е диалогична поема. Адам и Ева диалогизират помежду си, като това е диалог и между две философски идеи – стремежа към постигане на Съзнанието чрез нарушаване на забраната и стремежа към запазване на Несъзнанието като предпоставка за наличието на хармоничен индивидуален свят. Интересно е, че поетът не се намесва в този сблъсък на идеи, а оставя героите си сами да защитават своите тезите.
         Поемата “Кадрилът на смъртта” (1889 г.) се различава по своята стилистика от “Euthanasia” и “Поема на злото”. Тук образите са гротескно-пародийни и огрубени. На равнището на езика това е осъществено чрез употребата на очебийни непоетизми и вулгаризми:

 

“Не, туй женище полудиво,
таз зла вертепница стои
в живота ми - като плашило
посред един бостан . . . Уви!”
("Кадрилът на смъртта", 4)14

 

“Лицето му, - бут свински, пушен;”

("Кадрилът на смъртта", 3)15


         Поемата “Кадрилът на смъртта” е изградена под формата на кратки диалози и монолози. Още заглавието, в което водеща е думата “кадрил” (старинен салонен танц с пет-шест фигури, изпълнявани обикновено от четири двойки, които менят състава си16), подсказва едно заиграване със стилистиката и идеите от предишните поеми. Двата епиграфа – "Omnis homo mendax"17 и "Homo homini lupus!"18 потвърждават насоката на хоризонта на очакването. Текстът е наситен с всевъзможни междуметия, които подчертават моментните радости в живота (дум, бум, хоп, аха, кяху, баху, хоп и др.). В първата ч аст героят Иван така се "заиграва" с Русата Госпожа, че му призлява, но усещайки приближаването на смъртта се пазари с “гърдо моркото” да му даде още време. Във втор ата и в третата част съответно Дългомустакатий Господин и Тъщата замислят коварни планове, завършващи със смърт. В четвъртата част мъжът иска да се отърве от жената, а в петата ролите са разменени. В края на всяка част се появява Смъртта и съобщава на някой от героите, че скоро ще умре, като посочва точното време. Последната част на поемата е “Песнопение на любовта”, в което се утвърждава любовта като единствен смисъл на човешкия живот, но и тази част завършва с реплика на Смъртта, с което се напомня, че смъртта е единствената безспорна екзистенция. Чрез "Кадрилът на смъртта" Стоян Михайловски се подиграва на тези, които са вкопчени в живота и не могат да възприемат смъртта като ново начало.
         Стоян Михайловски умира на 3 август 1927 г. в София. Предсмъртното му желание да бъде погребан до гроба на Иван Вазов не е изпълнено поради несъгласието на Вазовите сродници, които явно са сметнали, че той не е бил достоен за тази чест. Но по-важното е, че Стоян Михайловски въвежда нови, революционни идеи в българската литература след Освобождението, които буквално се “врязват” в духа на времето, а някои от темите от неговата философската поезия се доразвиват по-късно от Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов.

 

 

 

Бележки:

1 . Mors ultima ratio (лат.) - смъртта е върховен смисъл; тази сентенция е епиграф към сонета на Стоян Михайловски "Велика, мощна и справедлива". ^
2 . Например в "История на българската литература от Петка Славейков до Втората световна война" от Малчо Николов, авторът дори не споменава нито "Euthanasia", нито "Поема на злото", нито "Кадрилът на смъртта" в частта за Стоян Михайловски, дори и в третото "преработено и допълнено издание" от 1947 г. ^
3 . Д-р Кръстев, Кр. Съчинения. 2001, т. 2 с. 197 ^
4 . Suspiria de Profundis (лат.) - въздишки от дълбините ^
5 . Михайловски, Ст. Божествен размирник. С., 1987, с. 761 ^
6 . Михайлов, Д. Стоян Михайловски. С., 1994, с. 15 ^
7 . Михайловски, Ст. Божествен размирник. С., 1987, с. 153 ^
8 . пак там, с. 161 ^
9 . пак там, с. 160 ^
10 . Платон, Държавата. С., 1975, с. 317-321 ^
11 . Михайловски, Ст. Божествен размирник. С., 1987, с. 160 ^
12 . Славейков, Пенчо. Епика. Съчинения. т. 1. С., 2001. с. 165 ^
13 . Михайловски, Ст. Божествен размирник. С., 1987, с. 122 ^
14 . Михайловски, Ст. Novissima verba. С., 1889-1890, том II, с. 45 ^
15 . пак там, с. 39 ^
16 . Речник на българския език. С., 1993, т. 7, с. 32 ^
17 . Omnis homo mendax (лат.) - всеки човек е лъжец ^
18 . Homo homini lupus (лат.) - човек за човека е вълк ^

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. март 2001 г.
Актуализация на 07. април 2002 г.

 

г1998-2002 г. Литературен клуб. Всички права запазени!