Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

ЙОХАН

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Над мъртвата градинка вечерта
  разпускаше коси от черен мрак.
  Йохан открехна малките врата,
  огледа уличната пустота
  и в миг прекрачи дървения праг.

   

  След него припна плачуща жена,
  протегнала в ръцете си дете.
  Но, озарен от бледата луна,
  безшумно в тягостната тишина,
  отмина той и всичко опусте.

   

  По него дълго, дълго гледа тя,
  далече впила поглед замечтан;
  наоколо бе сънна пустота
  и само прибледнелите уста
  нашепваха едвам: „Йохан, Йохан!“

   

  А над Берлин, потънал в ситен скреж
  и лунни сребросинкави петна,
  внезапно екна първия гърмеж
  и ехото в безумний си летеж
  раздра задрямалата тишина.

   

  След него втори, трети... ето в миг
  изтръпна в ужас снежния Берлин.
  Нощта изпълни се с гърмеж и вик
  и пламъкът изви червен език,
  блестящ над покривите кат рубин...

   

   

  * * *

   

   

  На барикадата бе непознат
  Йохан. И непознат остана той.
  Прислонил се до старец белобрад,
  излеко побледнял от остър хлад,
  гърмеше с вихъра на кървав бой...

   

  И труп до труп в мъртвешка хладнина
  простират се, а бурята гърми;
  по сини блузи алени петна,
  в очите смръзнал вик и не в една
  десница още пушката дими.

   

  А недалеч, зад срещните стени,
  картечниците блясват с огнен лик,
  хусарите на шеметни вълни
  промъкват се и залп след залп гърми
  и вие се Смъртта в размах велик...

   

   

  * * *

   

   

  На барикадата Йохан е сам.
  В предсмъртен стон старикът белобрад,
  оплискан с кръв, повдига се едвам.
  Съзрял хусарите през дим и плам,
  крещи, издъхвайки: „Назад! Назад!“

   

  А стиснал карабината в ръце,
  Йохан ги среща с гръм и ги зове:
  „Елате вий, аз с каменно лице
  ще срещна щика в своето сърце!
  Елате вий, престъпни синове!

   

  Безумци! Всяка капка кръв пред вас
  ще бликне нови хиляди борци!
  Веч бий дванайсетият кобен час
  и ще сразим престъпната ви власт!
  Елате вий! Елате, подлеци!“

   

  А от веригите хусар един
  тогаз просъска гневно с глас пиян:
  „Млъкни! Ръцете горе, рабски син!“
  Но, величав кат някой исполин,
  „Челата горе!“ - викна му Йохан.

   

  Задружен гръм изпрати му ответ.
  Той грохна до старика белобрад.
  Хусарите се втурнаха напред.
  Един от тях се взря в лика му блед
  и пръсна черепа му с приклад.

   

   

  * * *

   

   

  А тънеше Берлин в мъгла и скреж
  и бликаше предутрен синкав здрач.
  И в бедна хижа, в ужас и копнеж
  една жена при всеки глух гърмеж
  избухваше в несдържан горък плач.

   

  И стиснала детенцето си, тя
  все чакаше със поглед замечтан.
  Навън цареше смъртна пустота
  и глухо прибледнелите уста
  през плач нашепваха: „Йохан! Йохан!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]